Newsletter
Język: Polski ENGLISH

509 55 87 66

8:00 - 17:00

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

Regulamin

Regulamin dotyczy  sprzedaży w sklepie internetowym należącym do  firmy:

Zakład Wikliniarsko Koszykarski
Krzysztof Szot
Kopki ul. Podborze 70
37-420 Rudnik nad Sanem

nip: 865-119-26-31
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku)

 

I. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca – Zakład wikliniarsko koszykarski z siedzibą w Rudnik nad Sanem przy ulicy Kopki ul. Podborze 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców nip 8651192631 w CEIDG

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.wiklinowy.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym [adres sklepu].

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.wiklinowy.pl oraz e-mailowo na adres wiklina24@wp.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 9 do 16 .

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

c. Telefon - 509558766

d. E-mail - wiklina24@wp.pl

e. Adres korespondencyjny – Zakład wikliniarsko koszykarski Krzysztof Szot , kopki ul. Podborze 70 , 37-420 Rudnik nad Sanem

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich Siódemka i K-ex

 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Pocztą Polską:

- do 1 kg: x 5 zł

 • do 5 kg: x 9 zł

 • do 10 kg x 11 zł

 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 48 godzin chyba , że podany jest inny czas . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (wykonanie , skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

 

V. Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy

ING 28 1050 1445 1000 0091 0344 9444

oraz system płatności elektronicznych payU

 


VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność nosoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać , albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończy się przed upływem dwóch lat.

16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2 Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Kopki ul. Podborze 70 , 37-420 Rudnik nad Sanem lub na e-mail: wiklina24@wp.pl

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4 Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Kopki ul. Podborze 70 , 37-420 Rudnik nad Sanem

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazane konto , przekazem pocztowym lub gotówką przy zwrocie towaru.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


VIII. Ochrona danych osobowych


1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie

danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


IX. Postanowienia końcowe


1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Zakład wikliniarsko koszykarski Krzysztof Szot. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.wiklinowy.pl

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


 

 

 

 

GWARANCJA

1.    Udzielamy gwarancji jakości wykonania i użytych materiałów do produkcji mebli na okres 24 miesięcy, pod warunkiem eksploatacji ich zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji.

2.    Dokonując zakupu w naszej firmie, mają Państwo pewność, że nabyliście produkt najwyższej jakości w dobrej cenie.

3.    Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zgłoszenie reklamacyjne.

4.    Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez klienta uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis i zdjęcia usterki.

5.    Gwarant zastrzega, że termin naprawy uzależniony jest od tego, czy potrzebne jest wyprodukowanie nowych elementów, szczególnie w wypadku mebli robionych na indywidualne zamówienie, czy wystarczy naprawa istniejących, jak również od miejsca zamieszkania nabywcy.

6.    Niezbędne koszty transportu wadliwego wyrobu ponosi gwarant. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami transportu i naprawy ponosi Nabywca.

WYLACZENIA Z GWARANCJI

    Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach :

- użytkowania mebla niezgodnie z instrukcją użytkowania

- użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem

- stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji

- stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione

- uszkodzeń mechanicznych

    Za wadę nie zostaną uznane :

- dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu wikliny. Odcienie wikliny jako materiału naturalnego są zróżnicowane, niepowtarzalna i jej drobne różnice nie są wadą wyrobu

- zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji

- właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału

- dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów drewna. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych

- widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej

- drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału.

INSTRUKCJA przechowywania wyrobów wiklinowych

Szanowny kliencie!
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag i instrukcji , co pozwoli
na długoletnie i bezawaryjne przechowywanie / użytkowanie naszych wyrobów.
UŻYTKOWANIE:
1.
Wyroby wiklinowe powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.
2.
Wyroby należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej
powietrza 40-70%, w temperaturze -30 do +40 stopni C.
3.
Wyrobów nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła
(grzejniki, piece).
4.
Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) wyrobów przeznaczonych do ustawiania na podłożu
5.
Sposób montażu określa instrukcja dołączona do tych wyrobów , które tego wymagają
6.
Powierzchnie blatów komód, szafek, ław, stolików należy chronić przed bezpośrednim
działaniem gorących naczyń, zamoczeń, a szczególnie przed działaniem alkoholu, octu,
naturalnych soków owocowych oraz ostrych narzędzi
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1.
Do czyszczenia i odświeżania wyrobów zaleca się stosowanie ogólnie dostępnych w handlu
środków przeznaczonych tylko do czyszczenia wikliny , po uprzednim sprawdzeniu działania środka
w niewidocznym miejscu wyrobu wiklinowego
2.
Powierzchnie mebli można zmywać wilgotną szmatką, a następnie niezwłocznie wysuszyć
przez wytarcie miękką suchą tkaniną

3.
Używanie silnych, żrących środków czyszczących jest NIEDOZWOLONE !!!
GWARANCJA I REKLAMACJE:
1.
Każdy produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta
2.
Firma Zakład Wikliniarsko Koszykarski Krzysztof Szot nie uwzględnia reklamacji w przypadku nieprawidłowego użytkowania
i przechowywania wyrobów wiklinowych
3.
Reklamacji nie podlegają elementy uszkodzone w trakcie użytkowania, zwłaszcza z
widocznym rozklejeniem płyty czy okleiny powstałym w wyniku zamoczenia lub
zawilgocenia, a także skurczeniem folii lub okleiny, powstałym poprzez niewłaściwe
zabezpieczenie elementów przed urządzeniami emitującymi ciepło. Reklamacji nie podlegają również elementy
narażone na naturalne zużywanie się